Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden VisindeBox B.V.
Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar
Tel. 085-0022363
E-mailadres: info@visindebox.nl
KvK-nummer: 82641587
BTW nummer: NL862548767B01

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Op alle handelingen die door Visindebox.nl aan worden gegaan zoals aanbiedingen, bestellingen en koopovereenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van kracht. De koper wordt op de hoogte gebracht van de geldende algemene voorwaarden van Visindebox.nl
1.2 De Algemene Voorwaarden zijn voor alle bezoekers van Visindebox.nl zichtbaar en te vinden onderaan de website.
1.3 De Algemene Voorwaarden dienen vooraf gelezen te zijn door de koper indien er een bestelling plaatsvindt.
1.4 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling.
1.5 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
1.6 Visindebox.nl is niet aansprakelijk voor de beschadigingen, of verlies van de producten die worden verzonden door Trunkrs.
1.7 Een modelformulier voor bedenktijd kan per e-mail worden aangevraagd.

Artikel 2 - Prijzen
2.1 Alle prijzen staan vermeld in euros (€) en zijn inclusief 9% BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Visindebox.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door Visindebox.nl worden aangepast.
2.3 Voor het sluiten van een koopovereenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten door Visindebox.nl gecommuniceerd via de website. Daarna ontvangt de koper per email een orderbevestiging van Visindebox.nl. 

Artikel 3 - Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product en elke aanbieding die op de website Visindebox.nl staat en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Visindebox.nl en consument.
3.2 De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Visindebox.nl en wanneer een consument een bestelling plaatst wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden geaccepteerd.
3.3 Visindebox.nl behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen indien nodig.
3.4 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. U dient de betaling te voldoen door vooruit te betalen via telebankieren (iDEAL). Wanneer uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Op Visindebox.nl is meer informatie te vinden over de voorwaarden van de aflevering en bezorging.

Artikel 4 - Verzendkosten
4.1 De verzendkosten bedragen € 0,00 per bestelling. 

Artikel 5 - Beëindiging
5.1 Bestellingen kunnen binnen 6 uur, uitsluitend via e-mail worden geannuleerd.
5.2 De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.
5.3 Indien een koper niet binnen 6 uur de bestelling annuleert, is de koper betalingsplicht. 

Artikel 6 - Levering
6.1 Alle artikelen worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aangeboden.
6.2 Als artikelen een langere levertijd dan 2 werkdagen hebben zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
6.3 Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail of via de website Visindebox.nl medegedeeld worden.
6.4 Alle in onze webwinkel en elders vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
6.5 Onder werkdagen verstaat Visindebox.nl maandag tot met vrijdag. Zon- en feestdagen zijn geen werkdagen.
6.6 Visindebox.nl draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
6.7 Visindebox.nl is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
6.8 De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
6.9 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Visindebox.nl

Artikel 7 - Ontbinding
7.1 Op basis van de wet is Visindebox.nl gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Dit gebeurt als de betaling niet binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling is voldaan of dat het opgegeven afleveradres niet klopt.
7.2 De koper heeft het recht om de geleverde producten van Visindebox.nl, zonder opgave van reden terug te sturen binnen een termijn van een werkdag, beginnend op de dag van aflevering, indien er niet binnen deze termijn de producten worden geretourneerd, dan is de koop een feit.
7.3 De koper is er toe verplicht, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van een werkdag na aflevering, melding hiervan te doen bij Visindebox.nl via info@Visindebox.nl met vermelding van het bestelnummer.

Artikel 8 - Annlering van een bestelling
8.1 Elke bestelling kan zonder opgave van reden, mits nog niet verzonden binnen 6 uur nadat de koper een bestelling heeft gedaan worden geannuleerd.
8.2 Echter dient de koper Visindebox.nl op de hoogte te brengen van de annulering door een email te sturen naar info@Visindebox.nl
8.3 Nadat Visindebox.nl een bevestiging heeft verstuurd naar de koper is de annulering overeengekomen.
8.4 Mocht de koper de betaling reeds hebben voldaan dan doet Visindebox.nl binnen 30 werkdagen het volledige bedrag crediteren.

Artikel 9 - Afkoelingsperiode
9.1 Na ontvangst van de door de koper bestelde artikelen, heeft koper het recht de artikelen binnen één werkdag na de verzenddatum, retour te zenden. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Visindebox.nl. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 14 werkdagen teruggestort worden op het IBAN nummer van de klant. Dit recht is niet van toepassing indien: - artikelen geopend of gebroken cq. beschadigd zijn. - de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen; - er sprake is van vermissing van de originele verpakking/etiketten. De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren en dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Visindebox.nl gaat ervan uit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurd. Niet franco en rembourszendingen worden door Visindebox.nl nimmer geaccepteerd.
9.2 Visindebox.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Visindebox.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
9.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Visindebox.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, of is gebruikt door de klant, zal Visindebox.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Visindebox.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
9.4 Indien artikelen worden geretourneerd moet klant zelf de kosten voor de verzending betalen om het pakket te retourneren.

Artikel 10 - Garantie
10.1 Visindebox.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten. Indien er iets mis is met de aankoop kan hier bezwaar over worden gemaakt via de email of via het telefoonnummer 085-0022363.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1 Visindebox.nl is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000,- in totaal. Visindebox.nl is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van het domein Visindebox.nl en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

Artikel 12 - Niet-toerekenbare tekortkomingen
12.1 Visindebox.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Visindebox.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.2 Visindebox.nl heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.
12.3 Visindebox.nl is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Visindebox.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Visindebox.nl behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
12.5 Visindebox.nl heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade. 

Artikel 13 - Gedeeltelijke ongeldigheid
13.1 Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Visindebox.nl en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
13.2 Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen

Artikel 14 - Klachten en vragen
14.1 De koper kan voor vragen en/of klachten contact opnemen met Visindebox.nl, via e-mail: info@Visindebox.nl of bellen naar 085-0022363.
14.2 E-mails met vragen worden doorgaans binnen 48 uur behandeld.
14.3 Klachten worden doorgaans binnen 1 werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 15 - Privacy
15.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Visindebox.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Top